หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าถ่าน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ทต.ท่าถ่าน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 2548 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2542 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2545 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272