หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าถ่าน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ทต.ท่าถ่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  1. งานธุรการ
    - งานสารบรรณของเทศบาล
    - งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ - อุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
    - งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ
    - งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล
    - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
    - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
    - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
    - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
    - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
    - งานแจ้งมติสภาเทศบาล ให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ
    - งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
    - งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานการเจ้าหน้าที่
    - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
    - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
    - งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
    - งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
    - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
    - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
    - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
    - งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา
    - งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็น กรณีพิเศษ
    - งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
    - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ คุณประโยชน์
    - งานเกี่ยวกับประกาศหรือมติ ก.ท.จ. แจ้งให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ
    - งานเกี่ยวกับการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
    - งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    - งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
    - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
    - งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
    - งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
    - งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องs
    - งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่น ที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน
    - งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาล และนโยบายของทางราชการ
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. งานพัฒนาชุมชน
    - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง
    - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
    - งานจัดระเบียบชุมชม
    - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไป บริการแก่ชุมชน
    - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
    - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
    - งานฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน
    - งานจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
    - งานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
    - งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
    - งานเผยแพร่ สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
    - งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
    - งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์
    - งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
    - งานสารนิเทศ
    - งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
    งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. งานทะเบียนราษฎร
    - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
    - งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
    งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
    - งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
    - งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
    - งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
    - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
    - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่ น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    - งานควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
    - งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    - งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกแบบลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. งานนิติกรรมสัญญา
    - งานรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทำงกฎหมาย
    - งานร่างเทศบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
    - งานสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
    - งานการวิจัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทำงคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความผิด ทางแพ่ง
    - งานจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
    - งานการดำเนินการทำงคดี พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย
    - งานตีความและวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเทศบัญญัติ นิติกรรม สัญญาต่างๆ ของเทศบาล
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   
 
  1. งานธุรการ
    - งานสารบรรณ
    - งานธุรการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของกองคลัง
    - งานร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือของกองคลัง
    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  2. งานพัสดุและทรัพย์สิน
    - งานการจัดซื้อและการจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์
    - งานการทำรายงานพัสดุประจำเดือนและรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
    - งานการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
    - งานการตรวจรับ การรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ
    - งานการจำหน่ายพัสดุ
    - งานร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึก รายงานสรุปความเห็น ที่เกี่ยวกับงานพัสดุที่ยาก
    - งานลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ
    - งานตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานการเงินและบัญชี
    - งานรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - งานการทำฎีกาเบิกเงิน บัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท
    - งานรายงานการเงินประจำเดือน
    - งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
    - งานการจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
    - งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
    - งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
    - งานจัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ
    - - จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินนอกงบประมาณ
    - จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม
    - จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินอุดหนุน
    - จัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
    - การรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
    - งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
    - งานตรวจสอบ และจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
    - งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
    - งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
    - งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
    - งานจัดเก็บ และรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้
    - งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
    - งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
    - งานเก็บรักษา และการนาส่งเงินประจำวัน
    - งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
    - งานเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
    - งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
    - งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
    - งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
    - งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด
    - งานประสานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
    - งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
    - งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
    - งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
    - งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
    - งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
    - งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่นๆ
    - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
    - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง
    - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
    - งานจัดระเบียบชุมชม
    - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไป บริการแก่ชุมชน
    - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
    - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
    - งานฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน
    - งานจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
    - งานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
    - งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
    - งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    - งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
    - งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
    - งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
    - การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
    - งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
    - งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,5, 6,9,11,12,17)
    - งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
    - งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4และ 5)
    - งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่างๆ
    - งานการจัดทำรายงานประจำปี
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   
 
  1. งานธุรการ
    - งานสารบรรณ
    - งานธุรการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของกองคลัง
    - งานงบประมาณเกี่ยวกับกองช่าง
    - งานเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานวิศวกรรม
    - ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
    - งานวางโครงการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
    - งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
    - งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
    - งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
    - งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
    - งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
    - งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
    - งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
    - งานจัดทำผังเมืองรวม
    - งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
    - งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
    - งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน์
    - งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
    - งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
    - งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
    - งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
    - งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
    - งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
    - งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
    - งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
    - งานเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานสาธารณูปโภค
    - งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น
    - งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง
    - งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
    - งานดูแล ควบคุมอาคารสถานที่
    - งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
    - งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
    - งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
    - งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. งานสวนสาธารณะ
    - งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ
    - งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    - งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
    - งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
    - งานประดับ ตกแต่งสถานที่ อาคาร เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
    - งานให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
    - งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
    - งานออกแบบจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
    - งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
    - งานสำรวจ ออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
    - งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
    - งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
    - งานประมาณราคาซ่อมบำรุงไฟฟ้าและอุปกรณ์
    - งานให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   
 
  1. งานธุรการ
    - งานสารบรรณ
    - งานรวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตาม และการรายงาน
    - งานรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
    - งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
    - งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุของกอง
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
    - งานควบคุมด้านสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
    - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
    - งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    - งานป้องกัน ควบคุม แก้ไขเหตุราคาญ และมลภาวะ
    - งานสุขาภิบาลโรงงาน
    - งานชีวอนามัย
    งานกวาดล้างทำความสะอาด
    - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
    - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
    - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
    งานวางแผนด้านสาธารณสุข
    - งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
    - งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
    - งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
    - งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำ และสนับสนุนระเบียบ และรายงานให้หน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
    - งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานรักษาความสะอาด
    - งานกวาดล้างทำความสะอาด
    - งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
    - งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
    - งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    - งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
    - งานควบคุมแมลง และพาหะนำโรค
    - งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
    - งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
    - งานด้านสุขศึกษา
    - งานอนามัยโรงเรียน
    งานอนามัยแม่และเด็ก
    - งานวางแผนครอบครัว
    - งานสาธารณสุขมูลฐาน
    - งานโภชนาการ
    - งานสุขภาพจิต
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานสัตวแพทย์
    - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
    - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ
    - งานการระวัง และรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยง
    - งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
    - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
    - งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตราย หรือเหตุรำคาญจากสัตว์
    - งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
    - งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
    - งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   
 
  1. งานธุรการ
    - งานสารบรรณ
    - งานรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองการศึกษา เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
    - งานการบริหาร และควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา
    - งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และ บำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    - งานเกี่ยวกับการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
    - งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
    - งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
    - งานส่งเสริมการกีฬา
    - งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ
    - งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
    - งานแนะแนวการศึกษา ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพให้แก่เยาวชน และ ประชาชน
    - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานการศึกษาปฐมวัย
    - งานด้านบริหารงานบุคคลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
    - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  4. งานส่งเสริม ประเพณีและวัฒนธรรม
    - งานประเพณีและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    - งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม
    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานกีฬาและนันทนาการ
    - งานส่งเสริมการกีฬาและการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆ การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   
 
    - งานวิชาการเกษตร
    - งานเทคโนโลยีการเกษตร
    - งานส่งเสริมการเกษตร
   
 
 
    - งานสังคมสงเคราะห์
    - งานพัฒนาชุมชน
    - งานธุรการ
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-552-272